Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen.

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Icidu-shop.nl / Rico Computers.
 • 1.2 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt niet door ons geaccepteerd.
 • 1.3 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is altijd aan te vragen via de email: info@ricocomputers.nl
 • 1.4 Icidu-shop.nl / Rico Computers houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden uit te breiden of te wijzigen.
 • 1.5 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengkomen.
 • 1.6 Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Icidu-shop.nl / Rico Computers tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.


Artikel 2: Offertes.

 • 2.1 Alle offertes die zijn opgesteld door Icidu-shop.nl / Rico Computers zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij anders in de offerte is vermeld
 • 2.2 De prijsvermeldingen van Icidu-shop.nl / Rico Computers zijn geen offertes.
 • 2.3 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Icidu-shop.nl / Rico Computers zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Icidu-shop.nl / Rico Computers dit schriftelijk aan koper bekend maken.
 • 2.4 Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Icidu-shop.nl / Rico Computers uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Icidu-shop.nl / Rico Computers worden aanvaard.
 • 2.5 Mondelinge toezeggingen verbinden Icidu-shop.nl / Rico Computers slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 3: Overeenkomsten.

 • 3.1 Overeenkomsten met Icidu-shop.nl / Rico Computers komen pas tot stand wanneer een bestelling is geplaatst op Icidu-shop.nl / Rico Computers. Icidu-shop.nl / Rico Computers heeft het recht om bestellingen die niet via de betaal mogelijkheden besteld zijn en/of niet betaald zijn niet te leveren. Tenzij de verzending geschiedt onder rembours.


Artikel 4: Afbeeldingen.

 • 4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten en op de website worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld deze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 • 4.2 Alle door of in opdracht van Icidu-shop.nl / Rico Computers gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Icidu-shop.nl / Rico Computers en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.


Artikel 5: Prijzen en betaling.

 • 5.1 De artikelen van Icidu-shop.nl / Rico Computers worden geleverd tegen de prijzen die vermeld staan op de website.
 • 5.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro’s en exclusief verzendkosten.
 • 5.3 Behoudens het geval van contante verkoop, dient de betaling van de door Icidu-shop.nl / Rico Computers geleverde artikelen te geschieden vooraf, via iDeal of onder rembours. Tenzij anders is overeengekomen.
 • 5.4 Niet tijdige betaling geeft Icidu-shop.nl / Rico Computers het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
 • 5.5 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Icidu-shop.nl / Rico Computers verrekening van facturen toe te passen.
 • 5.6 Door Icidu-shop.nl / Rico Computers in behandeling genomen garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.


Artikel 6: Verzending en aflevering.

 • 6.1 De goederen/producten reizen voor risico van de afnemer af.
 • 6.2 Icidu-shop.nl / Rico Computers is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
 • 6.3 De door Icidu-shop.nl / Rico Computers opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 6.4 Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 • 6.5 Icidu-shop.nl / Rico Computers is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 • 6.6 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Icidu-shop.nl / Rico Computers.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud.

 • 7.1 Icidu-shop.nl / Rico Computers behoudt het recht van eigendom voor alle door ons geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Icidu-shop.nl / Rico Computers aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen.


Artikel 8: Leveringstermijnen.

 • 8.1 Icidu-shop.nl / Rico Computers is bij overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk. Duur van de levertijd is te vinden bij de informatie onder de sub-pagina verzending.
 • 8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is anders in geval van opzet of grove nalatigheid van Icidu-shop.nl / Rico Computers In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.


Artikel 9: Garantie.

 • 9.1 Icidu-shop.nl / Rico Computers verleent ten aanzien van de door ons geleverde nieuwe artikelen een “Pick-up & Return garantie” van 2 jaar (Laptops & Notebooks 1 Jaar + laptop schermen vanaf 5 doode pixels of 7 luie pixels). Dit geldt niet voor de software die op de aangekochte systemen bij Icidu-shop.nl / Rico Computers door Icidu-shop.nl / Rico Computers geleverd is. Natuurlijk wel op het systeem zelf. TFT Schermen worden omgeruild vanaf 5 dode of 8 luie pixels. Uw producten zullen indien mogelijk worden gerepareerd of omgeruild worden voor hetzelfde product of een product van gelijkwaardige aard. Ten aanzien van de door ons geleverde gebruikte producten wordt een garantietermijn van 3 maand “omruilgarantie” gehanteerd mits de gebruikte producten nog voorradig en leverbaar zijn, is dit niet het geval dan word er gekeken naar een product van gelijkwaardige aard.
 • 9.2 Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met een kopie van het factuur.
 • 9.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico op te sturen of af te leveren op het door Icidu-shop.nl / Rico Computers opgegeven adres, dit wel op afspraak.
 • 9.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
  • A: Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
  • B: Indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Icidu-shop.nl / Rico Computers zijn verricht.
  • C: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerd netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  • D: Indien het product niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  • E: Indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accesoires.
  • F: Indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Icidu-shop.nl / Rico Computers echter geen defect geconstateerd kan worden.

 • 9.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op reparaties wordt drie maand garantie gegeven.

Artikel 10: Handelsmerk.

 • 10.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Icidu-shop.nl / Rico Computers afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewzijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.


Artikel 11: Aansprakelijkheid.

 • 11.1 De aansprakelijkheid van Icidu-shop.nl / Rico Computers blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
 • 11.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Icidu-shop.nl / Rico Computers in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Icidu-shop.nl / Rico Computers niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Icidu-shop.nl / Rico Computers.
 • 11.3 De afnemer vrijwaart Icidu-shop.nl / Rico Computers te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.


Artikel 12: Afsluiting levering.

 • 12.1 Opmerkingen/reacties over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met omschrijving van reden kenbaar gemaakt te worden aan Icidu-shop.nl / Rico Computers. Na het verstrijken van deze termijn wordt Icidu-shop.nl / Rico Computers geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Icidu-shop.nl / Rico Computers er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
 • 12.2 Indien een opmerking/reactie door Icidu-shop.nl / Rico Computers gegrond wordt bevonden, kan Icidu-shop.nl / Rico Computers overgaan tot het volgende:
  • A: Het factuur herzien en het factuurbedrag wijzigen.
  • B: Het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Icidu-shop.nl / Rico Computers worden afgegeven.
  • C: Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
 • 12.3 De afnemer dient in alle gevallen Icidu-shop.nl / Rico Computers drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.


Artikel 13: Overige bepalingen.

 • 13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.